دسته‌بندی سخنان ناب اندیشمندان و متفکران - کلبه تنهایی دانشجویان
X
تبلیغات
زولا

ھر چه بلند پروازتر باشید تپشدلتان کمتر خواھد شد . فشار و دردھای روانیتان نیز .

اُرد بزرگ


اراده زندگی برتر و نیرومند تر در مفھوم ناچیز نبرد برای زندگی نیست، بلکه در اراده


جنگ اراده قدرت و اراده مافوق قدرت است! فریدریشنیچه


زندگی روزمره شما پرستشگاه و نیز دیانت شماست . جبران خلیل جبران


الگوی انسانی شما ھر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست . اُرد


بزرگ


توان خواھی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود . فریدریشنیچه


پیشوایان ، دانه ھای نبات و گیاھان ناشناخته و شگفت انگیزی ھستند که به ھنگام


باروری و کمال قلبشان به باد ھدیه می شود تا بر روی زمین پراکنده شوند . جبران


خلیل جبران


میندیشکه دیگران ، تو را به آرمانت خواھند رساند . اُرد بزرگ


زندگی، زمین و ھستی، درد و رنج و بلا نیست. فریدریشنیچه


اگر کلمات برای فھم شما دشوار است ، ھرگز درپی روشن ساختن آنھا نباشید ، زیرا


پیچشھا و گره ھای ھر چیز ، در آغاز دشوارند نه در پایان . جبران خلیل جبران

ھیچ گاه در برابر فرزند ، ھمسرتان را بازخواست نکنید . اُرد بزرگ


باید در محدوده ی امکانات زمینی بیافرینیم، و در آفرینش به زمین وفادار بمانیم .


فریدریشنیچه


ذات آدمی اقیانوسی است خارج از محدوده وزن و سنجش. ذات خود را شکوفا می


سازد مانند گلی با گلبرگھای غیر قابل شمارش . جبران خلیل جبران


آرمان و انگیزه ھویدا ، ویژگی آدم کار آمد است . اُرد بزرگ


اراده یک احساسنیست بلکه شامل احساس ھای متعدد است و نمی توان آن را از


اندیشه جدا کرد. در عین حال اراده یک شور است و کسی که اراده می کند به


اشتباه اراده را با عمل یکی در نظر می گیرد. فریدریشنیچه


در پھنه ی پندار و خلسه ی خیال ، فراتر از پیروزیھای خود بر نشوید ، و فروتر از


شکستھای خود نروید . جبران خلیل جبران


اگر دیگران را با زیباترین منشھا و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاھد بلکه او را


دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گویم . اُرد بزرگ


غرور و فریب رواقیون دلیل علاقه آنھا به اخلاق و آمیختن آن با طبیعت است. زیرا تفکر


رواقی درواقع نوعی استبداد راندن بر خویشتن است و چون فرد جزئی از طبیعت


است پسطبیعت نیز استبداد را بر او حاکم می کند. فریدریشنیچه


برادرم تو را دوست دارم ، ھر که می خواھی باش ، خواه در کلیسایت نیایشکنی ،


خواه در معبد، و یا در مسجد . من و تو فرزندان یک آیین ھستیم ، زیرا راھھای گوناگون


دین انگشتان دست دوست داشتنی "یگانه برتر " ھستند ، ھمان دستی که سوی


ھمگان دراز شده و ھمه آرزومندان دست یافتن به ھمه چیز را رسایی و بالندگی جان


می بخشد . جبران خلیل جبرانآھنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است. اُرد بزرگ


مردان بزرگ فقط آرمان ھای خود را نمایشداده اند. فریدریشنیچه


چه ناچیز است زندگی کسی که با دست ھایشچھره خویشرا از جھان جدا ساخته


و چیزی نمی بیند، جز خطوط باریک انگشتانشرا . جبران خلیل جبران


ارزش استاد را دانستن ھنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است . اُرد بزرگ


سیاستمدار انسانھا را به دو دسته تقسیم میکند: ابزار و دشمن. یعنی فقط یک


طبقه را میشناسند و آن ھم دشمن است. فریدریشنیچه


نیازھای انسان در حال دگرگونی است و تنھا چیزی که دگرگون نمی شود عشق به


اوست ؟ زیرا عشق او باید پاسخگوی نیازھایشباشد . جبران خلیل جبران


فرمانروا با اندیشه وزیران توانمند خویش فرمانروایی می کند . اُرد بزرگ


آزادی ابر انسان تنھا در صورتی واقعی است که در زمان فراشد و در ساختن آینده یی


بر پایه گذشته عملی شود. فریدریشنیچه


اگر کار و کوششبا محبت توام نباشد پوچ و بی ثمر است ، زیرا اگر شما با محبت به


تلاشبرخیزید ، می توانید ارواح خویشرا با یکدیگر گره بزنید و آنگاه ھمه شما با


خدای بزرگ پیوند خورده اید. جبران خلیل جبران


آنگاه که شب فرا رسید و ھمه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاھا به پا می خیزند، آیا تو ھم


بر می خیزی ؟ اُرد بزرگ


قدرت خواھی بشر و نه میل به شناخت اولین عامل برای گرایشاو به فلسفه بوده


است. فریدریشنیچه


بسیاری از دین ھا به شیشه پنجره می مانند.راستی را از پسآنھا می بینیم، اما


خود، ما را از راستی جدا می کنند . جبران خلیل جبران


بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویشرا درست کند . اُرد بزرگ


کسی که آرمان نداشته باشد کمتر لاابالی ست تا کسی که راه رسیدن به آرمانشرا


نمی داند. فریدریشنیچه


چه زیباست ھنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی ھستی دست به دعا برداری .


جبران خلیل جبران


ھنگام گسست و بریدن از ھمه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ھا را در آغوش


کشی . اُرد بزرگ


بشر برای فرار از خدا طبیعت را عامل ھمه چیز می داند و قانونی در طبیعت در کار


نیست بلکه پدیده ھای طبیعی به دلیل قدرت به وجود می آیند. فریدریشنیچه


حاشا که آواز آزادی از پسمیله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر .


جبران خلیل جبران


ھنر خوراک روان و ھنرمند آفریننده آن است . بارگاه ھنر با ھیچ جایگاھی درخور


ارزیابی نیست . اُرد بزرگ


مرد و زن ھر دو خود را در مورد یکدیگر فریب می دھند، زیرا آنچه برای آنان گرامی و


قابل احترام است، تنھا آرمان ھای خودشان است. فریدریشنیچه


چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در قلب من است ، شایسته تر


آن که گفته آید : من در قلب خداوندم. جبران خلیل جبران


بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری


چھره دیگران بزنیم . اُرد بزرگ


زن بازیچه ای باد پاک و ظریف، ھمچون گوھری، رخشان از فضیلت ھای جھانی که


ھنوز در کار نیست.در عشق تان فروز ستاره فروزان باد! وامیدتان این باد: بادا که ابر


انسان را بزایم!. فریدریشنیچه


زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه


کند . جبران خلیل جبران


آنکه نمی تواند از خواب خویشبرای قراگیری دانشو آگاھی کم کند توانایی برتری و


بزرگی ندارد . اُرد بزرگ


مرد خواھان حقیقت است اما زن موجودی سحطی نگر است. فریدریشنیچه


اندوه و نشاط ھمواره دوشادوش ھم سفر کنند و در آن ھنگام که یکی بر سفره ی


شما نشسته است ، دیگری در رختخوابتان آرمیده باشد.شما پیوسته چون ترازویید


بی تکلیف در میانه اندوه و نشاط . جبران خلیل جبران

مجموعه ای از سخنان قصار و کوتاه


ارد بزرگ ، فردریشنیچه و جبران خلیل جبرانخوار نمودن ھر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواھد انجامید . اُرد بزرگ


جنبشتساوی خواھی زنان موجب می شود زن از زنانه ترین غرایز خود دور می


شود . فریدریشنیچه


و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟


آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.


پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شھد گوارای سخاوت ، نصیب شما


گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان. جبران خلیل جبران


ھمواره آدمیان محیط و چنبره بدی و پلیدی را با دانشو اندیشه برتر خویشبسته و


بسته تر می سازند . اُرد بزرگ


برخلاف ‹‹اندیشه ھای مدرن›› درباره ی زن و مرد، آموزش واقعی در مورد رابطه ی


جنسھا را باید در فرھنگ ھای شرقی یافت. فریدریشنیچه


اگر گام در معبدی نھادی تا اوج فروتنی و ھراس خود را اظھار کنی ، برای ھمیشه


برتری کسی نسبت به کسدیگر نخواھی یافت . برای تو کافی است که گام در


معبدی نھی ، بی آنکه کسی تو را ببیند . جبران خلیل جبران


سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بھتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمھای پاک


است . اُرد بزرگ


سنجیدگی و ھنر زن در دلربایی، شوخ وشنگی، و سبکسری است؟ چرا آنان باید به


دنبال کشف حقیقت زن باشند ، در حالیکه ھنر بزرگ او دروغگویی و مھم ترین مساله


مورد علاقه اش سرو وضع و زیبایی است؟ فریدریشنیچه


ھنگامی که در سکوت شب گوش فرا دھی خواھی شنید که کوھھا و دریاھا و


جنگلھا با خود کم بینی و ھراسخاصی نیایشمی کنند . جبران خلیل جبران