برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور مرکزبافق - کلبه تنهایی دانشجویان
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مرکز:مرکز بافق
توجه : شما می توانید با کلیک بر روی نام اساتید سوالات ،نظرات و پیشنهادهای خود را برای اساتید ارسال نمایید.

لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:
1-به محل برگزاری کلاسها دقت نمایید.
2-از طریق بخش اطلاعیه های تغییر کلاسها در سایت مرکزتان پیگیر تغییرات کلاسها در طول ترم باشید(هر روز قبل از مراجعه به دانشگاه اطلاعیه های تغییرات رابررسی نمایید.)
3-لااقل درابتدای هر هفته با مراجعه به همین بخش برنامه کلاسی هفته را مجددا کنترل نمایید.


برنامه کلاسی رشته :مدیریت دولتی (چندبخشی )

 تاریخ  روز  عنوان درس  نام استاد  ساعت برگزاری  محل برگزاری  شماره کلاس  توضیحات
94/12/05 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 مهرآسا آیت اللهی 8-12 بافق 4
94/12/05 چهارشنبه زبان خارجی نجمه حاجی محمدی 8-12 بافق 5
94/12/05 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی 13:30-17:30 بافق 4
94/12/06 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق کارگاه کامپیوتر
94/12/06 پنجشنبه پول وارزوبانکداری محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق 2
94/12/09 یکشنبه تحقیق درعملیات داوود شفیعی پور 8-12 بافق

94/12/09 یکشنبه اصول حسابداری 3 عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

94/12/09 یکشنبه آمارواحتمالات داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

94/12/10 دوشنبه تربیت بدنی ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
94/12/11 سه شنبه فرهنگ وتمدن اسلام و ایران محمد رضا جمالی 8-12 بافق

94/12/12 چهارشنبه تربیت بدنی ویژه برادان عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
94/12/13 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق

94/12/13 پنجشنبه دانش خانواده وجمعیت محمد رضا جمالی 8-12 بافق

94/12/13 پنجشنبه اقتصادکلان محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق

94/12/16 یکشنبه تحقیق درعملیات داوود شفیعی پور 8-12 بافق

94/12/16 یکشنبه حسابداری صنعتی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

94/12/16 یکشنبه مدیریت منابع انسانی داوود شفیعی پور 13:30-15:30 بافق

94/12/17 دوشنبه ورزش 1 ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
94/12/18 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

94/12/18 سه شنبه آیین زندگی (اخلاق کاربردی) محمد رضا جمالی 8-12 بافق

94/12/18 سه شنبه پروژه(دولتی) علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق

94/12/19 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 مهرآسا آیت اللهی 8-12 بافق 4
94/12/19 چهارشنبه زبان خارجی نجمه حاجی محمدی 8-12 بافق 5
94/12/19 چهارشنبه کارورزی(دولتی) علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق 11
94/12/19 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی 13:30-17:30 بافق

94/12/19 چهارشنبه ورزش 1 ویژه برادارن عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
94/12/20 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق

94/12/20 پنجشنبه اندیشه اسلامی 1 محمد رضا جمالی 8-12 بافق

94/12/22 شنبه حسابرسی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/01/15 یکشنبه اصول حسابداری 3 عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/01/17 سه شنبه فرهنگ وتمدن اسلام و ایران محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/01/17 سه شنبه فارسی عمومی محمد عباسی بافقی 13:30-17:30 بافق

95/01/17 سه شنبه مبانی روش تحقیق محسن تفکری بافقی 15-18 بافق

95/01/17 سه شنبه زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/01/18 چهارشنبه اصول حسابداری 3 عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/01/18 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 مهرآسا آیت اللهی 8-12 بافق

95/01/18 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی 13:30-17:30 بافق

95/01/18 چهارشنبه زبان تخصصی 2(دولتی-صنعتی) محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/01/19 پنجشنبه اقتصادکلان محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق

95/01/22 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 8-12 بافق

95/01/22 یکشنبه حسابداری صنعتی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/01/22 یکشنبه مبانی و اصول سازمان و مدیریت داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/01/23 دوشنبه تفسیر موضوعی قرآن احمد علیزاده فلاح 8-12 بافق

95/01/23 دوشنبه تربیت بدنی ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
95/01/24 سه شنبه مدیریت رفتارسازمانی علی اکبر تشکری بافقی 8-12 بافق

95/01/24 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/01/24 سه شنبه اندیشه اسلامی 2 محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/01/24 سه شنبه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها محمد جواد بوئی آبادی 15-18 بافق

95/01/25 چهارشنبه زبان خارجی نجمه حاجی محمدی 8-12 بافق

95/01/25 چهارشنبه تربیت بدنی ویژه برادان عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
95/01/26 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق

95/01/26 پنجشنبه دانش خانواده وجمعیت محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/01/26 پنجشنبه پول وارزوبانکداری محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق

95/01/29 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 8-10 بافق

95/01/29 یکشنبه اصول حسابداری 3 عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/01/29 یکشنبه مدیریت منابع انسانی داوود شفیعی پور 10-12 بافق

95/01/29 یکشنبه آمارواحتمالات داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/01/30 دوشنبه ورزش 1 ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
95/01/31 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/01/31 سه شنبه انقلاب اسلامی ایران محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/01/31 سه شنبه فارسی عمومی محمد عباسی بافقی 13:30-17:30 بافق

95/01/31 سه شنبه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها محمد جواد بوئی آبادی 15-18 بافق

95/02/01 چهارشنبه حسابرسی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق 3
95/02/01 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 مهرآسا آیت اللهی 8-12 بافق

95/02/01 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی 13:30-17:30 بافق

95/02/01 چهارشنبه زبان تخصصی 3 (مدیریت) محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/01 چهارشنبه ورزش 1 ویژه برادارن عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
95/02/05 یکشنبه تحقیق درعملیات داوود شفیعی پور 8-12 بافق

95/02/05 یکشنبه حسابداری صنعتی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/05 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/02/06 دوشنبه تربیت بدنی ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
95/02/07 سه شنبه مدیریت رفتارسازمانی علی اکبر تشکری بافقی 8-12 بافق

95/02/07 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/02/07 سه شنبه آیین زندگی (اخلاق کاربردی) محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/07 سه شنبه فارسی عمومی محمد عباسی بافقی 13:30-17:30 بافق

95/02/08 چهارشنبه مبانی روش تحقیق محسن تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/09 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق

95/02/09 پنجشنبه اندیشه اسلامی 1 محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/12 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 8-12 بافق

95/02/12 یکشنبه حسابداری صنعتی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/12 یکشنبه آمارواحتمالات داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/02/13 دوشنبه تفسیر موضوعی قرآن احمد علیزاده فلاح 8-12 بافق

95/02/13 دوشنبه ورزش 1 ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی
95/02/14 سه شنبه مدیریت رفتارسازمانی علی اکبر تشکری بافقی 8-12 بافق

95/02/14 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/02/14 سه شنبه انقلاب اسلامی ایران محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/14 سه شنبه مبانی روش تحقیق محسن تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/14 سه شنبه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها محمد جواد بوئی آبادی 15-18 بافق

95/02/14 سه شنبه زبان تخصصی 2(دولتی-صنعتی) محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/15 چهارشنبه حسابرسی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/15 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 مهرآسا آیت اللهی 8-12 بافق

95/02/15 چهارشنبه فراگردتنظیم وکنترل بودجه علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق

95/02/15 چهارشنبه ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 مهرآسا آیت اللهی 13:30-17:30 بافق

95/02/15 چهارشنبه تربیت بدنی ویژه برادان عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
95/02/19 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 8-12 بافق

95/02/19 یکشنبه حسابداری صنعتی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/19 یکشنبه آمارواحتمالات داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/02/20 دوشنبه ورزش 1 ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی امتحان عملی
95/02/21 سه شنبه مدیریت رفتارسازمانی علی اکبر تشکری بافقی 8-12 بافق

95/02/21 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/02/21 سه شنبه فرهنگ وتمدن اسلام و ایران محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/21 سه شنبه فارسی عمومی محمد عباسی بافقی 13:30-17:30 بافق

95/02/21 سه شنبه مبانی روش تحقیق محسن تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/21 سه شنبه زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/21 سه شنبه مدیریت تحول سازمانی محمد جواد بوئی آبادی 15:30-17:30 بافق

95/02/22 چهارشنبه زبان خارجی نجمه حاجی محمدی 8-12 بافق

95/02/22 چهارشنبه مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق

95/02/22 چهارشنبه زبان تخصصی 2(دولتی-صنعتی) محمد حسین تفکری بافقی 15-18 بافق

95/02/22 چهارشنبه ورزش 1 ویژه برادارن عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی
95/02/23 پنجشنبه کاربردکامپیوتر حجت عباسی 8-12 بافق

95/02/23 پنجشنبه دانش خانواده وجمعیت محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/23 پنجشنبه مدیریت تطبیقی علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق

95/02/23 پنجشنبه اقتصادکلان محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق

95/02/26 یکشنبه تحقیق درعملیات داوود شفیعی پور 8-10 بافق

95/02/26 یکشنبه اصول حسابداری 3 عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/26 یکشنبه آماروکاربردآن درمدیریت 2 داوود شفیعی پور 10-12 بافق

95/02/26 یکشنبه آمارواحتمالات داوود شفیعی پور 11:30-15:30 بافق

95/02/27 دوشنبه حسابرسی عفت اکرمی مقدم 8-12 بافق

95/02/27 دوشنبه تربیت بدنی ویژه خواهران محبوبه دهقان 8-12 بافق سالن تربیت بدنی امتحان عملی
95/02/28 سه شنبه مدیریت تعاونیها علی اکبر تشکری بافقی 8-10 بافق

95/02/28 سه شنبه حسابداری و حسابرسی دولتی فاطمه دانشمندی بافقی 8-12 بافق

95/02/28 سه شنبه اندیشه سیاسی امام خمینی محمد رضا جمالی 8-12 بافق

95/02/28 سه شنبه مدیریت رفتارسازمانی علی اکبر تشکری بافقی 10-12 بافق

95/02/28 سه شنبه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها محمد جواد بوئی آبادی 15-18 بافق

95/02/28 سه شنبه مبانی روش تحقیق محسن تفکری بافقی 15:30-17:30 بافق

95/02/28 سه شنبه زبان تخصصی 2(دولتی-صنعتی) محمد حسین تفکری بافقی 15:30-17:30 بافق

95/02/29 چهارشنبه تربیت بدنی ویژه برادان عباس فتاحی بافقی 13:30-15:30 بافق سالن تربیت بدنی فقط امتحان عملی ساعت 15.5
95/02/29 چهارشنبه ورزش 1 ویژه برادارن عباس فتاحی بافقی 15:30-17:30 بافق سالن تربیت بدنی فقط امتحان عملی ساعت 15.5
95/02/30 پنجشنبه آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محمد رضا جمالی 8-10 بافق

95/02/30 پنجشنبه اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) محمد رضا جمالی 10-12 بافق

95/02/30 پنجشنبه پول وارزوبانکداری محمد علی ابوطالبی 13:30-17:30 بافق

95/02/30 پنجشنبه زبان تخصصی 3 (مدیریت) محمد حسین تفکری بافقی 15:30-17:30 بافق


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد